Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). - wikipedia.pl

Ważne stało się uświadamianie nie tylko poszczególnych ludzi, ale także rządów krajów dotyczące skutków zanieczyszczenia środowiska i związanych z tym faktem problemami. Ważne jest ograniczenie CFCs w przemyśle, które niszczy ozon z atmosfery tworząc tym samym dziurę ozonową. Także ograniczenie spalania paliw kopalnianych jest palącym problemem ze względu na rosnące zanieczyszczenie powietrza. Wiele państw stara [...]Bardzo ważna jest świadomość każdego człowieka dotycząca ochrony środowiska i znaczenia środowiska naturalnego dla życia na Ziemi. Coraz więcej miejsca poświęca się problemom zanieczyszczenia powietrza, dziury ozonowej, globalnego ocieplenia czy efektu cieplarnianego. Niezwykle ważną kwestią są wszelkie akcje uświadamiające społeczności i promujące ochronę środowiska, na przykład oszczędność energii elektrycznej czy ograniczenie używania pojazdów spalinowych. [...]Atmosfera ziemska jest codziennie zanieczyszczana wieloma szkodliwymi związkami, takimi, jak:
◄ dwutlenek węgla – przykładowe źródła: samochody, pożary, spalanie paliw kopalnych;
◄ metan – pestycydy, rolnictwo, pożary, pojemniki aerozolu, lodówki;
◄ tlenek azotu – rolnictwo;
◄ chlorofluorowęglowodory – pojemniki aerozolu, lodówki, środki czyszczące;
◄ ozon – przemysł, samochody.Zanieczyszczenia powietrza to obecnie poważny problem. Powstają one w wyniku działalności człowieka. Ilość groźnych dla zdrowia i życia związków ciągle się zwiększa. Powoduje to postęp przemysłowy, techniczny, a także postęp w rolnictwie.
Zakłócenia składu chemicznego atmosfery ziemskiej są wywołane przez spalanie dużych ilości paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa. Rozpowszechnienie się takiego wynalazku technicznego, [...]